แท่นกันสะเทือน (Anti-Vibration Mountings)

Paulstradyn
Evidgom
Radiaflex
Minifix
Vibmar
SCP
Air Springs
Batra-Ring
Beca
Sandwich
SLF
Stabiflex
V1H6000
Nivofix
V1B
Metallic Cushions
Vibsol
Traxiflex
ESL
V
N/NP
ISOCOL / ISOCOL U