ลิเนียแอคทูเอเตอร์ (Linear Actuators)

Screw Jack 
Linear Motion Devices