ร่วมงานกับเรา

             บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด จึงจัดให้มีบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม สะดวกสบาย มีลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถ มีระบบการปฎิบัติงานและตรวจสอบที่สุจริต เปิดเผยเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เอื้อให้พนักงานปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิผล มีผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล ภายใต้ระบบประเมินผลงานตามคุณงามความดี ความรู้ความสามารถ และมูลค่าเพิ่มของผลงาน
             บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมต่อความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ภายฝต้กระแสโลกาภิวัฒน์
             หากท่านเชื่อมั่นในนโยบายของบริษัทข้างต้น และเป็นผู้ที่ประกอบการไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยอุตสาหะ มีวินัยต่อตนเองและหน้าที่ความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ บริษัทมีความยินดียิ่งที่จะได้ร่วมงานกับท่าน และให้โอกาสความเจริญก้าวหน้าแก่ท่านโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ประสบการณ์ ผลการศึกษาหรือแม้แต่วุฒิการศึกษาของท่าน
 
      Strongly confident in human resources and potential of the individual, we provide convenient working ambient, challenging tasks under simple, transparent and accountable working procedure. In order to deliver fast but fruitful effective results, all staff are equipped with highly efficient tools and awarded with reasonable and competitive remuneration as well as yearly merit rating for raise based on competency and value added.
      We encourage and support life-long learning of staff preparing for his/her higher responsibility to cope with increasingly competitive globalization.
      If you are honest, disciplined and agree to our policy above, we invite your consideration to work and grow with us regardless of your race, religion, experience, background or even your education.